Menu
EUR

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN ZUCA EUROPE

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende hoofdstukken: 1. Inleiding; 2. Verkoopvoorwaarden; 3. Gebruik van de website en 4. Diversen, alsmede beleid, voorwaarden of documenten waarnaar een link is opgenomen in deze voorwaarden (gezamenlijk de ‘algemene voorwaarden’).

1. INLEIDING

www.zuca-europe.com (de ‘website’) wordt geëxploiteerd door of namens TDBC B.V. – ZÜCA Europe, Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam. KvK nummer: 56660006 - BTW nummer: NL852243467B01

Als je een bestelling via deze website plaatst, en nadat je een bevestiging hebt ontvangen dat jouw bestelling is geaccepteerd, komt tussen jouw en TDBC B.V. een koopovereenkomst tot van toepassing zijn (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘ZÜCA Europe/wij/ons’).

2. VERKOOPVOORWAARDEN

Lees deze verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat je online producten bestelt via de website.

2.1 WANNEER ZIJN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten door ons. Dit betekent dat je instemt met deze verkoopvoorwaarden wanneer je (i) iets bestelt via de website, (ii) iets bestelt via een webpagina die rechtstreeks aan de website is gekoppeld of (iii) een aanbieding van ons aanvaardt. Van deze verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken met onze schriftelijke toestemming.

2.2 PRODUCTEN

Wij hebben verschillende soorten producten, waaronder producten die volledig door ZÜCA zijn ontworpen en gemaakt (‘standaardproducten’) maar ook producten die weliswaar door ZÜCA zijn ontworpen maar door je kunnen worden aangepast of gepersonaliseerd door materialen, kleuren of andere voorkeuren te selecteren (‘gepersonaliseerde producten’), gezamenlijk te noemen ‘producten’.

Voor producten van een ‘limited edition’ of ‘limited production’ kunnen extra restricties gelden, bijvoorbeeld beperkingen ten aanzien van het aantal van dergelijke producten per klant. Deze extra restricties zullen via de website onder jouw aandacht worden gebracht.

Alle producten die op de website worden getoond, worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat onze website de daadwerkelijk beschikbare voorraad weergeeft, kan het dus voorkomen dat een op de website getoond product toch niet meer verkrijgbaar is.

Kleine kleurverschillen en andere afwijkingen in producten zijn mogelijk als gevolg van verschillende beeldopname- en weergavetechnologieën of andere technische factoren. ZÜCA Europe is niet aansprakelijk voor dergelijke verschillen en afwijkingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan typefouten, productomschrijvingen of kennelijke fouten op de website.

2.2.1 E-gift Card

Een eGift-kaart mag alleen worden gebruikt voor aankopen op de ZÜCA Europe-website waar de eGift-kaart is gekocht. De waarde van een eGift-kaart mag niet worden gewijzigd of ingewisseld voor contant geld of krediet of gebruikt worden in combinatie met een andere promotie.  Een eGift-kaart mag niet worden gebruikt om een andere ZÜCA eGift-kaart te kopen.

Per bestelling kan slechts één ZÜCA Europe eGift-kaart worden ingewisseld.

2.3 VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN EEN OVEREENKOMST MET ZUCA EUROPE

Je moet 16 jaar of ouder zijn om producten te kopen via de website.

Je mag alleen als consument bestellen via de website, dus niet als wederverkoper.

Je garandeert dat de gegevens die je in jouw verzoek of bestelling aan ons verstrekt, juist en volledig zijn.

2.4 HOE KOMT EEN OVEREENKOMST MET JE TOT STAND?

2.4.1 Algemene aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten 

Het onderstaande geldt voor alle soorten producten. Alle informatie op de website is slechts een ‘uitnodiging tot het doen van een aanbod’. Met andere woorden, de informatie vormt als zodanig geen aanbod of bindende overeenkomst. Je gaat ermee akkoord dat jouw bestelling een aanbod is om de producten te kopen die in jouw bestelling staan vermeld.

Alle bestellingen die je plaatst, moeten eerst door ons worden aanvaard. Wij hebben te allen tijde het recht om een bestelling vooraf te verifiëren en/of een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen en zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens jou of derden ontstaat. Als wij jouw bestelling niet binnen tien werkdagen hebben bevestigd, wordt deze geacht te zijn geweigerd.

Wij kunnen naar eigen inzicht besluiten om jouw bestelling niet te accepteren. Mogelijke gevallen waarin wij jouw bestelling niet aanvaarden zijn:

a. wanneer een op de website getoond product niet (meer) beschikbaar is;

b. wanneer wij geen autorisatie voor jouw betaling kunnen krijgen;

c. wanneer er verzendbeperkingen gelden voor een product;

d. wanneer er bij een op de website getoond product sprake is van een (overduidelijke) fout, zoals een verkeerde prijs of een onjuiste omschrijving.

In de hierboven onder a t/m d genoemde situaties behouden wij ons het recht voor om jouw bestelling na de totstandkoming van de koopovereenkomst alsnog te annuleren en dus de koopovereenkomst op te zeggen. Na annulering zullen wij het bedrag dat je voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel daarvan) hebt betaald, uiteraard restitueren.

ZÜCA Europe behoudt zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer ZÜCA Europe weet of redelijkerwijs vermoedt dat deze tot stand is gekomen met behulp van of door middel van een softwareprogramma, robot, crawler, spider of ander geautomatiseerd middel of apparaat.

2.4.2 Speciale aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten voor standaardproducten

Nadat je jouw bestelling hebt geplaatst, sturen wij je een bevestiging per e-mail met jouw bestelnummer, details van de standaardproducten die je heeft besteld en details van eventuele bezorgdiensten. Er is pas sprake van aanvaarding van jouw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor de standaardproducten tussen jou en ons wanneer je een bevestiging van ons ontvangt dat de standaardproducten vanuit ons magazijn naar je zijn verzonden.

2.4.3 Speciale aspecten van de totstandkoming van overeenkomsten voor gepersonaliseerde producten

Nadat je een bestelling van gepersonaliseerde producten hebt geplaatst, sturen wij je een bevestiging per e-mail. Zodra je deze bevestiging heeft ontvangen, is er sprake van aanvaarding van jouw bestelling en van totstandkoming van een koopovereenkomst voor gepersonaliseerde producten tussen jou en ons, tenzij het bepaalde in artikel 2.4.1 van toepassing is.

2.5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle producten blijven eigendom van ZÜCA Europe totdat je alle op grond van een of meer overeenkomsten aan ons verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan, inclusief de kosten van eerdere of latere leveringen of deelleveringen. Je mag producten niet verkopen, vervreemden of bezwaren totdat de volledige eigendom op je is overgegaan.

2.6 BEHANDELING VAN PRODUCTEN

Wij wijzen je op de was- en onderhoudsvoorschriften die op de labels in de producten staan gedrukt of elders worden vermeld op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het onjuist behandelen van producten, inclusief behandeling daarvan die in strijd is met de voorschriften.

2.7 EEN BESTELLING ANNULEREN

Los van jouw herroepingsrecht is het in beperkte gevallen mogelijk om een bestelling van standaardproducten te annuleren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice, [email protected].

2.8 PRIJS

De vermelde prijzen zijn inclusief btw. Je betaalt btw voor het verzenden van goederen naar landen binnen de EU. Deze kosten kun je terugvragen aan de belastingdienst wanneer jouw zending zakelijk van aard is. Voor pakketten buiten de EU hoef je geen btw te betalen. Prijzen staan vermeld in euro’s (€). ZÜCA Europe behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen door te voeren voordat je een bestelling heeft geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om speciale aanbiedingen of kortingen op ieder moment te wijzigen, te beperken of te beëindigen.

Wij kunnen bezorgkosten in rekening brengen. Eventuele bezorgkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, gespecificeerd en opgeteld bij het totale bedrag van de bestelling.

Wanneer wij een pakket versturen binnen de Europese Unie dan doen wij dit op basis van DDP (Delivered Duty PaidP). Er zijn dan geen invoerrechten of inklaringskosten van toepassing.

Wanneer wij een pakket versturen naar landen buiten de Europese Unie dan versturen wij deze op basis van DAP (Delivered At Place). De invoerrechten worden in dit geval dus aan jou doorbelast, omdat je de ontvanger bent. De vervoerder gaat voor jou na of er kosten moeten worden betaald voor het invoeren van het aan jou verzonden pakket. Daarnaast checkt de vervoerder de hoogte van het btw-tarief. Deze invoerrechten, btw, inklaringskosten, service fee etc. worden vervolgens standaard doorberekend aan jou als ontvanger van het pakket. 

2.9 BETAALMETHODEN

Kijk op de website voor informatie over beschikbare betaalmethoden.

ZÜCA Europe behoudt zich het recht voor om voor iedere bestelling een individuele credit check (kredietwaardigheidscontrole). Afhankelijk van de uitkomst daarvan behoudt ZÜCA Europe zich het recht voor om bepaalde betaalmethoden te weigeren.

2.10 FACTUREN

Indien wij ervoor kiezen of wettelijk verplicht zijn om een factuur uit te schrijven of beschikbaar te maken, behouden wij ons het recht voor om dit in elektronische vorm te doen en je stemt daarmee in.

2.11 SPECIALE ASPECTEN VAN GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Je kunt jouw eigen tekst toevoegen om een product te personaliseren. Dat kan jouw naam zijn, een logo, of je kunt zo creatief zijn als je maar wilt. Houd het wel netjes. Wij behouden ons het recht voor om ongepast taalgebruik en merknamen te verwijderen. Houd er ook rekening mee dat sommige speciale tekens niet door ons systeem worden ondersteund.

Wij verzoeken je om geen namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te uploaden, aan te leveren, te kopiëren of anderszins openbaar te maken die:

1. de naam weergeven of bevatten van producten, diensten, ondernemingen, organisaties of evenementen die aan iemand anders toebehoren;

2. inbreuk (kunnen) maken op handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden;

3. bedreigend zijn, aanzetten tot geweld, lasterlijk, obsceen, discriminerend, opruiend, seksueel expliciet of anderszins in strijd met de wet zijn; en/of

4. naar het oordeel van ZÜCA Europe anderszins onaanvaardbaar zijn.

ZÜCA Europe behoudt zich het recht voor om personaliseringen, namen, woorden of formuleringen (of combinaties daarvan) af te wijzen die in een van de bovenstaande categorieën vallen. In dat geval wordt jouw bestelling geannuleerd. Daarnaast heeft ZÜCA Europe het recht een vergoeding te eisen die gelijk is aan de waarde van de bestelde producten.

NB: Wanneer je een bestelling voor gepersonaliseerde producten plaatst:

a. verklaar en garandeer je dat de namen, woorden of formuleringen die je gebruikt, uploadt, aanlevert, kopieert of anderszins openbaar maakt ten behoeve van jouw gepersonaliseerde product, niet in een van de bovenstaande categorieën vallen;

b. stem je ermee in om ZÜCA Europe te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die ZÜCA Europe lijdt of oploopt als gevolg van door je gebruikte, geüploade, aangeleverde, gekopieerde of anderszins openbaar gemaakt namen, woorden of formuleringen (inclusief op jouw gepersonaliseerde product);

c. verstrekt je ZÜCA Europe en haar gelieerde ondernemingen een niet-exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd, volledig sublicentieerbaar recht om de door je aangeleverde namen, woorden of formuleringen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken en te wijzigen ten behoeve van de uitvoering van jouw bestelling; en/of

d. voor zover de bestelling gepersonaliseerde producten betreft, heb je geen bedenktijd, herroepingsrecht, retourrecht of recht op ontbinding (art. 6:230p sub f onder 1° BW).

2.12 LEVERING EN BEZORGING

Wij leveren de producten op het door jou opgegeven adres. Wij kunnen alleen leveren op een huis- of kantooradres of een afhaalpunt van een vervoerder. Je stemt ermee in dat, mocht de bezorging niet zijn gelukt, de door ons ingeschakelde vervoerder de producten ook op een naburig adres of afhaalpunt mag bezorgen, waarna ZÜCA Europe wordt geacht aan haar afleververplichting te hebben voldaan. De vervoerder zal je informeren over de bezorging bij het naburige adres of afhaalpunt.

Bestellingen worden verzonden op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in het gebied waar ons magazijn zich bevindt. Houd daarom rekening met (nationale en/of regionale) feestdagen in jouw land. Er wordt bezorgd op werkdagen, met uitzondering van feestdagen in jouw land. Denk eraan dat feestdagen per land en per jaar kunnen verschillen.

Voor nadere informatie over levertijden kunt je kijken bij de specificaties vermeld bij de producten op onze website. Levertijden zijn indicatief en gelden daarom niet als uiterste leverdatum. Het feit dat een levertermijn is overschreden, geeft je op zichzelf geen recht op schadevergoeding. In het onwaarschijnlijke geval dat er vertraging optreedt bij een bezorging, kunnen wij echter besluiten je toch de volledige kosten van de bezorging te vergoeden. Denk eraan dat voor gepersonaliseerde producten andere levertijden gelden. Als jouw bestelling standaardproducten én gepersonaliseerde producten omvat, zal de levering van de gehele bestelling langer duren. Voor zover redelijkerwijs mogelijk heeft ZÜCA Europe het recht om de bestelling in gedeelten te leveren, zodat je jouw producten zo snel mogelijk ontvangt. Aan dergelijke deelleveringen zijn geen extra kosten verbonden. Mocht je ons echter zelf verzoeken om in delen te leveren, dan kunnen wij daarvoor extra bezorgkosten in rekening brengen. Elke deelbestelling vormt een afzonderlijke koopovereenkomst. Als wij een deel te laat leveren of als er sprake is van een onjuiste deellevering, geeft dat je niet het recht om eventuele andere delen van de bestelling te annuleren.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij – buiten onze schuld – na het sluiten van de koopovereenkomst (een deel van) jouw bestelling niet of niet meer kunnen leveren, hebben wij het recht de koopovereenkomst te beëindigen. Wij zullen je daarover dan uiteraard zo snel mogelijk inlichten, waarna de reeds betaalde bedragen aan je worden gerestitueerd.

2.13 RETOUR- EN HERROEPINGSBELEID

Praktische informatie en instructies voor het retourneren van standaardproducten vindt je onder retouren op de website.

Indien je gerechtigd bent een koopovereenkomst met ons te herroepen (en dus jouw standaardproducten overeenkomstig artikel 2.14 of 2.15 te retourneren), zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Melding van herroeping en retournering van producten

Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons TDBC B.V. – ZÜCA Europe, Hofplein 20, 3032 AC Rotterdam door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) te laten weten dat je hebt besloten de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden, maar dit is niet verplicht. Je kunt de koopovereenkomst ook elektronisch herroepen door dit online te melden via onze website? Als je van deze optie gebruikmaakt, zullen wij de ontvangst hiervan per e-mail bevestigen.

Om aan de in artikel 2.14 en 2.15 genoemde herroepingstermijnen te voldoen, dien je ons vóór het verstrijken van de betreffende herroepingstermijn te laten weten dat je jouw herroepingsrecht uitoefent.

Standaardproducten dienen (volgens de instructies op de website) te worden geretourneerd 

naar:

Green Logistics
t.a.v. Return ZÜCA
Albert Harkemaweg 66
9831 TA Aduard
Nederland

De eenvoudigste – en door ons geprefereerde – manier om jouw producten te retourneren, is volgens het stappenplan onder retouren op de website. Daarmee worden in één keer de producten geretourneerd én worden wij in kennis gesteld van jouw wens om de koopovereenkomst te herroepen. 

Retouren die niet aan de bovenstaande instructies voldoen, zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Zodra wij het/de geretourneerde product(en) hebben ontvangen en verwerkt, zullen wij je dat per e-mail laten weten.

NB: Voor gepersonaliseerde producten gelden speciale voorwaarden omdat deze speciaal voor je zijn gemaakt. Zonder afbreuk te doen aan jouw wettelijke rechten, betekent dit dat je deze niet op grond van de vrijwillige retourgarantie mag retourneren, tenzij er sprake is van productiefouten. 

2.14 WETTELIJK HERROEPINGSRECHT 

Annuleringsmelding moet schriftelijk worden gegeven via e-mail of brief, of worden ingediend via uw eigen klantaccount op onze website binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen.

U moet de goederen terugsturen, zonder onnodig uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons informeert over uw intrekking van dit contract.

De geretourneerde goederen moeten met zorg worden behandeld, aangezien klanten een wettelijke zorgplicht hebben. Goederen moeten in volledige vorm worden geretourneerd, ongebruikt en inclusief alle verpakkingen, handleidingen, tenzij de goederen defect zijn. Het product wordt als onvolledig beschouwd als er bij ontvangst items ontbreken. Klanten wordt vriendelijk verzocht de goederen in hun originele verpakking terug te sturen.

De verantwoordelijkheid voor de verzendkosten voor het retourneren van de goederen ligt bij u. De goederen blijven uw verantwoordelijkheid tijdens het transport totdat wij deze hebben ontvangen.

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van manipulatie anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Invoerrechten en belastingen die klanten buiten de EU betalen, komen niet in aanmerking voor restitutie. Als klanten een bestelling willen annuleren nadat deze is verzonden of als ze de relevante douanerechten en belastingen niet betalen op internationale bestemmingen, wordt de terugbetaling verwerkt bij de retournering en ontvangst van de bestelling door onze retourafdeling. Het terug te betalen bedrag wordt verminderd met de verzendkosten en eventuele toepasselijke invoerrechten en belastingen.

Wij zullen de terugbetaling uiterlijk 14 dagen na ontvangst verrichten met dezelfde betaalmethode als u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zult u geen kosten maken als gevolg van dergelijke terugbetalingen.

Uitzondering op jouw herroepingsrecht

Je hebt geen recht op herroeping ingevolge artikel 2.14 of 2.15 voor overeenkomsten met betrekking tot:

  • de levering van producten die volgens jouw eigen specificaties zijn gemaakt of duidelijk op jouw persoonlijke wensen zijn afgestemd (gepersonaliseerde producten); en/of
  • de levering van producten waarvan na levering de labels zijn verwijderd.
2.15 RETOURNEREN VAN GEPERSONALISEERDE PRODUCTEN

Omdat gepersonaliseerd producten speciaal voor je worden gemaakt, accepteren wij geen retouren van gepersonaliseerde producten, behalve in geval van productiefouten, zoals uiteengezet in artikel 2.13. Als er sprake is van een fout in jouw gepersonaliseerde product, wordt je verzocht contact op te nemen met onze klantenservice, via [email protected]

2.16 RUILBELEID

Producten kunnen niet worden geruild. Als je een product wilt ruilen, dient je jouw aankoop eerst te retourneren, waarna je jouw geld terugkrijgt en je een nieuwe bestelling kunt plaatsen. Je krijgt alleen geld terug wanneer de producten conform ons retour- en herroepingsbeleid in artikel 2.13 zijn geretourneerd.

2.17 BESCHADIGDE OF DEFECTE PRODUCTEN

Bij ZÜCA Europe staat kwaliteit voorop. Wij testen al onze producten grondig onder realistische omstandigheden om er zeker van te zijn dat ze volledig geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Het komt maar zelden voor dat onze producten beschadigd of defect zijn. ZÜCA Europe is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat onze producten in overeenstemming zijn met de koopovereenkomst.

Geretourneerde producten worden onderzocht door onze afdeling Kwaliteitsbewaking. Je krijgt jouw geld terug als de schade het gevolg is van een productiefout of van een afwijking van de productiespecificaties. In geval van defecte producten krijgt je jouw geld altijd volledig terug.

Als het probleem niet het gevolg is van de kwaliteit van het materiaal of het productieproces, wordt het oorspronkelijke product naar je teruggestuurd. Wij geven geen geld terug voor producten die:

  • ergens anders zijn gekocht dan via de website;
  • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of nalatigheid (bijv. blootstelling aan chemicaliën, bijtende stoffen, open vuur, extreme hitte, scherpe voorwerpen enz.); en/of
  • beschadigd zijn door verkeerd gebruik of niet-beoogde activiteiten

De levensduur van een product is afhankelijk van de gebruiker, de omstandigheden waaronder het wordt gebruikt en het specifieke slijtagepatroon van de gebruiker. Producten die zijn beschadigd als gevolg van normale slijtage of waarvan de redelijke levensduur is verstreken, worden niet vervangen. Onze Klantenservice staat voor je klaar. Je kunt altijd contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. Je kunt ons hier bereiken

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Lees deze voorwaarden voor het gebruik van de website (‘voorwaarden voor gebruik van de website’) aandachtig door voordat je gebruikmaakt van de website en eventuele content van ZÜCA Europe op social media websites, waaronder Facebook, Instagram, Youtube en Twitter (gezamenlijk: de ‘website’). Deze voorwaarden voor gebruik van de website zijn van toepassing op ieder bezoek en gebruik van de website, alsmede op de content (zoals hierna gedefinieerd), informatie, aanbevelingen, producten en diensten die je op of via de website ontvangt. Door de website te bezoeken en te gebruiken, geeft je aan volledig in te stemmen met deze voorwaarden voor gebruik van de website, naast andere wet- en regelgeving die van toepassing is op de website en internet. Indien je niet instemt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, wordt je verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

3.1 CONTENT OP DE WEBSITE

Alle content op de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot logo’s, pictogrammen, handelsmerken, tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid, illustraties en software (‘content’), is eigendom van ZÜCA, haar licentiegevers of haar content providers. Alle elementen van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en de content, kunnen beschermd zijn op grond van het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten, databankrechten, handelsmerken en andere wetgeving met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan op grond van deze of een andere overeenkomst met ZÜCA Europe, is het verboden delen of elementen van de website of de content op enigerlei wijze te kopiëren of door te sturen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de website, de content en alle daarmee samenhangende rechten de exclusieve eigendom van ZÜCA Europe, haar licentiegevers. Al deze rechten zijn voorbehouden.

3.2 AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Het auteursrecht op alle content is en blijft eigendom van ZÜCA Europe c.q. haar licentiegevers. Tenzij in specifieke documenten op de website anders is aangegeven, mag je op de website aangetroffen content slechts bekijken, afspelen, afdrukken en downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Je mag geen materiaal wijzigen en geen content kopiëren, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren, vermenigvuldigen, publiceren, overdragen, verkopen, in licentie geven of er afgeleide werken van maken. Je mag geen content hergebruiken zonder voorafgaande toestemming van ZÜCA Europe. In het kader van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijke content op andere websites of in andere netwerkomgevingen verboden. Je mag geen aanduidingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanduidingen van op de website aangetroffen content verwijderen.

Indien je software downloadt (met inbegrip van maar niet beperkt tot screensavers, smartphone-applicaties, pictogrammen, video’s en wallpapers) van de website, dan wordt de software, met inbegrip van bestanden, in de software verwerkte of door de software gegenereerde afbeeldingen en bij de software behorende gegevens (gezamenlijk de ‘software’) door ZÜCA Europe aan je in licentie verleend. ZÜCA Europe draagt de eigendom van de software niet aan je over. Je bent eigenaar van het medium waarop de software wordt vastgelegd, maar ZÜCA Europe behoudt het volledige eigendomsrecht op de software en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop. Je mag de software niet herdistribueren, verkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins tot een voor de mens leesbare vorm reduceren.

Alle al dan niet geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, logo’s en handelsnamen op producten van ZÜCA Europe, productverpakkingen en/of op de website (de ‘handelsmerken’) blijven exclusief eigendom van ZÜCA Europe c.q. haar licentiegevers en zijn beschermd op grond van de toepasselijke wetten en verdragen inzake handelsmerken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZÜCA Europe is het verboden om handelsmerken op enigerlei wijze te gebruiken, te kopiëren, te vermenigvuldigen, opnieuw uit te geven, te uploaden, te plaatsen, te verzenden, te verspreiden of te wijzigen, inclusief in advertenties of reclame met betrekking tot de verspreiding van materialen op de website. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZÜCA Europe het gebruik van de handelsmerken op andere websites of in andere netwerkomgevingen, zoals de opslag of vermenigvuldiging van (een deel van) de website op externe internetsites of het creëren van links, hypertekst, links of deeplinks tussen de website en andere internetsites, verboden.

3.3 AFWIJZING VAN GARANTIES

De website en de content zijn gratis en worden 'as is' en zonder enigerlei garantie verstrekt. De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen advies.

ZÜCA Europe verklaart of garandeert niet dat de informatie en/of de faciliteiten op de website juist, volledig en actueel zijn, of dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Verder verzorgt ZÜCA Europe geen specifieke IT-infrastructuur of verbindingen. Daarom kan ZÜCA Europe ook niet verklaren of garanderen dat de website ononderbroken werkt of vrij van fouten is. Voor zover wettelijk is toegestaan, onthoudt ZÜCA Europe zich van garanties of verklaringen ten aanzien van het gebruik van de content op de website voor wat betreft de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid daarvan of anderszins.

3.4 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de website is voor jouw eigen risico. Noch ZÜCA Europe, noch haar licentiegevers, medewerkers, functionarissen of directeuren, noch agenten of anderen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of leveren van de website, zijn aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, gevolg-, bedrijfs- of andere schade als gevolg van het gebruik van – of de onmogelijkheid om gebruik te maken van – de content op de website, met inbegrip van schade die is veroorzaakt door virussen of een andere onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, of de prestaties van de producten of die anderszins voortvloeit uit of samenhangt met deze voorwaarden voor gebruik van de website, zelfs als ZÜCA Europe is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

3.5 LINKS NAAR DERDEN

Om je van dienst te zijn en om het gebruik van de website te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Via deze links verlaat je de website en de diensten van ZÜCA Europe. Deze links vallen buiten de zeggenschap van ZÜCA Europe. Dit betreft onder meer links naar partners die de handelsmerken mogen gebruiken op grond van een co-branding-overeenkomst. De websites waarnaar wordt gelinkt, hebben hun eigen afzonderlijke voorwaarden en eigen privacybeleid. ZÜCA Europe is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de content en activiteiten van deze websites. Het bezoeken van deze websites is derhalve geheel voor jouw eigen risico.

NB: Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gebruikersgegevens verzamelen of persoonsgegevens opvragen. Je wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik de gebruiksvoorwaarden, cookiebeleid en/of het privacybeleid van die websites te bekijken.

3.6 MISBRUIK VAN DE WEBSITE

Het is verboden de website te gebruiken voor het plaatsen of verzenden van gebruikerscontent (zoals hierna gedefinieerd) die (mogelijk) inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of die bedreigend, vals, misleidend, opruiend, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, obsceen, pornografisch, beledigend, discriminerend of illegaal is dan wel gedrag kan vormen of aanmoedigen dat strafbaar wordt geacht, inbreuk maakt op de rechten van anderen of anderszins aanleiding kan zijn voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd is met de wetgeving. ZÜCA Europe kan je te allen tijde naar eigen inzicht de toegang tot de website ontzeggen, onder meer in situaties waarin ZÜCA Europe van mening is dat jouw gebruik van de website in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website en/of de toepasselijke wetgeving.

Het is tevens verboden de website te gebruiken voor reclame- of andere commerciële doeleinden.

Het is je niet toegestaan een softwareprogramma, robot, crawler, spider, page scraper of ander geautomatiseerd middel of apparaat te gebruiken om (a) delen van de website of de content daarop te openen, te kopiëren, te beïnvloeden of te monitoren dan wel de structuur of presentatie van de website of de content daarop te omzeilen of (b) het functioneren van de website of via de website verrichte transacties te verstoren, het gebruik van de website door wie dan ook te verstoren of te beïnvloeden, of derden te faciliteren om een product op de website te kopen.

Het is je niet toegestaan om door middel van hacking, password mining of op enige andere onrechtmatige of niet-toegestane wijze te trachten ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot delen of features van de website of aan de website gekoppelde systemen.

3.7 GEBRUIKERSCONTENT

Alle meningen, opmerkingen, commentaar, artwork, grafische voorstellingen, foto’s, links, vragen, suggesties, informatie, video’s en andere materialen (met inbegrip van jouw productpersonalisaties) die je of andere gebruikers van de website op de website plaatsen of via de website verzenden (‘gebruikerscontent’), worden geacht niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd te zijn. Dit betekent dat ZÜCA Europe het niet-exclusieve, royaltyvrije recht heeft om gebruikerscontent voor ieder doel, via elk medium en wereldwijd te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden bekend te maken (licentieverlening). Je erkent en stemt ermee in dat ZÜCA Europe alleen handelt als doorgeefluik voor de distributie van de gebruikerscontent en niet jegens je of derden verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud of juistheid van gebruikerscontent. ZÜCA Europe zal de door je gepubliceerde gebruikerscontent niet voortdurend monitoren en zal ook niet bemiddelen tussen gebruikers, noch heeft ZÜCA Europe enige verplichting om dat te doen. Zonder afbreuk te doen aan de algemene strekking van het voorgaande, erkent je en stemt je ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de gebruikerscontent worden geuit of zijn opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van ZÜCA Europe weergeven. Het gebruik van de gebruikerscontent is geheel voor jouw eigen risico. Je verklaart en garandeert dat door je geplaatste of verzonden gebruikerscontent origineel van je is en geen kopie van werk van derden is of anderszins inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden en geen lasterlijke of denigrerende uitspraken bevat. Je verklaart en garandeert voorts dat je bevoegd bent om de in deze paragraaf bedoelde licentie te verlenen. Je stemt ermee in om ZÜCA Europe en haar gelieerde ondernemingen te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle kosten, onkosten, schade, verlies en aansprakelijkheid die ZÜCA Europe of haar gelieerde ondernemingen lijden of oplopen in verband met door je geplaatste of verzonden gebruikerscontent of enig ander gebruik van de website door je.

ZÜCA Europe behoudt zich het recht voor om door je geplaatste of verzonden gebruikerscontent naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen voor zover deze naar de mening van ZÜCA Europe niet in overeenstemming is met deze voorwaarden voor gebruik van de website (met inbegrip van materialen die (mogelijk) inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, privacyrechten of persoonlijkheidsrechten van derden) of anderszins onaanvaardbaar is voor ZÜCA Europe.

Je stemt ermee in ZÜCA Europe onmiddellijk schriftelijk in kennis te zullen stellen (voor contactgegevens zie hierna onder ‘Hoe kunt je contact met ons opnemen’) van gebruikerscontent (of andere content) die in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. Je stemt ermee in ZÜCA Europe die informatie te verstrekken die ZÜCA Europe nodig heeft om te kunnen onderzoeken of deze gebruikerscontent (of andere content) in strijd is met deze voorwaarden voor gebruik van de website. ZÜCA Europe verklaart zich te goeder trouw te zullen inspannen om de betreffende klacht te onderzoeken en zal die maatregelen nemen die zij nodig acht. ZÜCA Europe garandeert of verklaart echter niet dat zij bedoelde gebruikerscontent of andere content (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

3.8 ONGEVRAAGDE IDEEËN

ZÜCA Europe voert het beleid dat zij zich onthoudt van het beoordelen of aanvaarden van ongevraagd ingediende ideeën, uitvindingen, ontwerpen en/of andere materialen met betrekking tot het bedrijf van ZÜCA Europe, ongeacht of deze bestaan uit tekst, beeld, geluid, software, informatie of anderszins (‘materialen’), van personen buiten ZÜCA Europe. Wij verzoeken je daarom geen materialen op de website te plaatsen of deze per e-mail of op andere wijze aan ZÜCA Europe te sturen.

4. ZÜCA OUTLET

Op ZUCA Outlet vind je producten die een tweede leven verdienen. Dit zijn nieuwe, ongebruikte producten die door onze klanten zijn geretourneerd, showmodellen, producten met een verkeerde bedrukking of producten waarvan de verpakking is beschadigd. Maar ook onze “End Of Life” producten. Dit zijn producten die niet meer terugkomen in ons assortiment als ze eenmaal uitverkocht zijn.

Al deze door ZÜCA gecertificeerde producten hebben stuk voor stuk een streng revisieproces doorstaan. Als gevolg van deze revisie is er nu de mogelijkheid om de producten met mooie korting te bemachtigen via onze Online Outlet. Op deze manier dragen we samen bij aan een duurzaam gebruik van onze producten.

4.1 Waarom een Outlet Deal kopen?

Het is een duurzaam initiatief. Weggooien vinden wij zonde. En jij houdt geld in je zak om andere leuke dingen mee te doen of kopen.

Alleen nieuwe, ongebruikte artikelen worden aangeboden met een flinke korting op basis van de staat van het product. Een product dat eerst misschien buiten je budget lag is nu ineens wel betaalbaar.

Garantie van 12 maanden. Is het product toch niet goed of ben je niet tevreden. Wij lossen het voor je op.

4.2 Hoe werkt de korting op basis van de product status?

Elk product krijgt na de beoordeling een A, B, C of D status. Deze status bepaald de hoogte van de korting.

  1. 100% intact, verpakking en artikel onbeschadigd en ongeopend; minimaal 10% korting
  1. Alleen ontbrekende of beschadigde verpakking, artikel; minimaal 15% korting
  2. Kleine lichte schade, zoals een kleine deuk, kleine kras, bedrukkingsfout en end-of-life; minimaal 30-35% korting
  3. Zichtbare schade; zoals een grote deuk of grote kras; minimaal 40-60% korting
4.3 Hoe lang is de garantie op artikelen in de ZUCA Outlet?

Op de Outlet Deals geldt een garantie van 12 maanden. Dit betekent dat je, minimaal 12 maanden, recht hebt op een goed product.

4.4 Wat als ik toch niet tevreden ben over mijn aankoop in de ZUCA Outlet?

Bij ZUCA Europe kan je jouw product binnen 14 dagen retourneren, dus óók je Outlet Deal. Het product moet dan wel in dezelfde staat zijn zoals je hem kreeg, inclusief de meegeleverde (originele) verpakking. Elk artikel wordt bij terugkomst door ons op dezelfde manier gecontroleerd als voordat het werd aangeboden inclusief het maken van foto's. Dat betekent dat een artikel dat je is geleverd met een aangegeven "kleine kras aan de zijkant rechts" uiteraard niet als extra schade wordt beschouwd en krijg je het volledige bedrag terug. Maar stuur je het artikel retour met extra schade, bijvoorbeeld een extra "kleine deuk aan de voorkant" die er eerst nog niet was? Dan ontvang je slechts een deel van het aankoopbedrag terug.

4.5 Kan ik een artikel, gekocht in de ZUCA Outlet ruilen?

Onze Outlet Deals zijn allemaal uniek, zelfs producten van hetzelfde type. De ene is in nieuwstaat, de andere heeft een krasje of mist bijvoorbeeld de verpakking. Daarom is het niet mogelijk om een Outlet Deal om te ruilen.

4.6 Gelden acties en promoties ook op Outlet Deals?

Nee, acties en promoties die worden vermeld op www.zuca-europe.com en/of een van onze social media kanalen gelden niet voor de ZUCA Outlet, tenzij dit in de actievoorwaarden expliciet staat vermeld.

5. DIVERSEN

5.1 HOE KUNT JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als je vragen of opmerkingen hebt over de website of de algemene voorwaarden van ZÜCA Europe, of in het onwaarschijnlijke geval dat je een klacht heeft, kun je altijd contact opnemen met onze Klantenservice door hier te klikken

Je kunt ook schrijven naar het onderstaande adres:

TDBC B.V.- ZÜCA Europe
T.a.v. Klantenservice 
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
The Netherlands

5.2 VOORRANG

In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van ZÜCA Europe en content in andere delen van de website of in links, prevaleren de algemene voorwaarden in dit document.

5.3 WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.

Op het gebruik van deze website en elke overeenkomst tussen je en ons is de versie van de algemene voorwaarden van toepassing die van kracht is op het moment dat je de bestelling via deze website plaatst of op de dag dat je deze website gebruikt (indien van toepassing).

Controleer regelmatig of er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden.

5.4 GEGEVENSBESCHERMING

ZÜCA Europe respecteert de privacy van personen die de website gebruiken. Voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, het soort gegevens dat wij verzamelen, hoe en voor welk doel wij jouw gegevens gebruiken en onder welke omstandigheden wij gegevens vrijgeven, verwijzen wij naar ons Privacy Beleiden ons Cookiebeleid, die zijn opgenomen in en deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

Door het plaatsen van een bestelling gaat je ermee akkoord en begrijpt je dat wij jouw persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken, opslaan en verwerken in overeenstemming met ons Privacy Beleid

5.5 SCHEIDBAARHEID

Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden dienen afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te worden geïnterpreteerd. Indien een bepaling ongeldig, nietig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden afgesplitst en geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

5.6 UITBESTEDING EN CESSIE

ZÜCA Europe behoudt zich het recht voor om onze rechten en verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk uit te besteden, over te dragen, te cederen of te noveren, op voorwaarde dat jouw rechten op grond van deze algemene voorwaarden niet worden aangetast. Het is u niet toegestaan jouw rechten of verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden uit te besteden, te cederen of anderszins over te dragen zonder onze schriftelijke toestemming.

5.7 OVERMACHT

ZÜCA Europe zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging in de nakoming of het niet nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden wanneer zulks het gevolg is van een omstandigheid die in redelijkheid buiten de macht van ZÜCA Europe ligt.

5.8 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Op de koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit heeft geen invloed op de toepasselijke dwingendrechtelijke regels volgens het recht van jouw woonland.

Eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, kun je naar eigen keuze voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland. ZÜCA Europe zal eventuele geschillen die zich op grond van deze algemene voorwaarden voordoen, voorleggen aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie October 2020

 

BIJLAGE 1 bij deze algemene voorwaarden
Modelformulier voor herroeping

 

Aan
TDBC B.V. – ZÜCA Europe
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam
The Netherlands

 

Ik /Wij* deel/delen je hierbij mede dat ik/wij* mijn/onze* koopovereenkomst voor de volgende goederen herroep(en):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Besteld op*/Ontvangen op*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Naam consument(en) en bestelnummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Adres consument(en):

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Datum/Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Algemene voorwaarden Cookiebeleid Privacy Beleid
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €299,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!